Tu producto en mercados europeos – Twój produkt: nowe rynki europejskie

Promoción de productos - Representación internacional de empresas

Promocja produktów - Reprezentacja firm na arenie międzynarodowej

En Malpa Business trabajamos en la gestión comercial y desarrollo de mercados internacionales. Promovemos la internacionalización de empresas y productos, actuando in situ en los mercados de destino. Impulsamos la promoción, venta y distribución de marcas locales en mercados internacionales. Buscamos ser parte del éxito de nuestros socios y sus productos en los mercados internacionales.

Tenemos como objetivo ayudar a nuestros socios a preparar, analizar y gestionar las operaciones de venta y distribución internacional de su producto. Trabajamos en la representación y gestión comercial de su empresa, marca y producto en mercados del centro de Europa. Basamos nuestro trabajo en 3 puntos clave:

Flexibilidad – Compromiso – Trabajo en equipo

En nuestro afán por promover la internacionalización y promoción de marcas locales en mercados europeos, cooperamos con empresas cuyos objetivos son ampliar su radio de acción, abrir mercados extranjeros e incrementar o establecer su presencia en mercados del centro de Europa. Todo esto sin necesidad de sobrecargar sus estructuras fijas. Aportando en  definitiva flexibilidad, cercanía al cliente en el mercado objetivo, además de reducir los riesgos y costes.

W Malpa Business zajmujemy się zarządzaniem sprzedażą i rozwojem rynków międzynarodowych. Promujemy internacjonalizację firm i produktów, działając na rynkach docelowych. Wspieramy promocję, sprzedaż i dystrybucję lokalnych marek na rynkach międzynarodowych. Staramy się być częścią sukcesu naszych partnerów i ich produktów na rynkach międzynarodowych.

Naszym celem jest pomoc naszym partnerom w przygotowywaniu, analizowaniu i zarządzaniu międzynarodową sprzedażą i dystrybucją ich produktów. Zajmujemy się reprezentacją i zarządzaniem handlowym Twojej firmy, marki i produktu na rynkach Europy Środkowej, opierając naszą pracę na 3 kluczowych punktach:

ElastycznośćZaangażowaniePraca zespołowa

Chcąc umożliwić internacjonalizację i promocję lokalnych marek na rynkach europejskich, współpracujemy z firmami, których celem jest poszerzenie zasięgu działania, otwarcie rynków zagranicznych oraz zwiększenie lub zaistnienie na rynkach Europy Środkowej. Wszystko to bez konieczności przeciążania stałych struktur firmy. Zapewniamy elastyczność, zapoznanie klienta z rynkiem docelowym, a także zmniejszenie ryzyka i kosztów.

Soluciones

Rozwiązania

Análisis del mercado

Conocer los gustos y tendencias; Entender el mercado y adaptar la oferta; Reconocer la competencia

Analiza rynku

Poznaj gusta i trendy; Zrozum rynek i dostosuj ofertę; Rozpoznaj konkurencję

Introducción en mercados EU

Búsqueda y contacto clientes retail - HORECA; Contacto con distribuidores; Gestión directa de marketplace

Wprowadzenie na rynki UE

Wyszukiwanie i kontakt z klientami detalicznymi - HORECA; Kontakt z dystrybutorami; Bezpośrednie zarządzanie Marketplace

Representación comercial

Preparación de ofertas, proceso de ventas, cierre de contratos y mantenimiento/gestión comercial de cuentas de cliente

Przedstawicielstwo handlowe

Przygotowywanie ofert, proces sprzedaży, zawieranie umów i prowadzenie / komercyjne zarządzanie klientami

Reporte regular

Seguimiento regular de actividades; Reportes mensual y trimestral de objetivos; Comunicación constante para desarrollo estratégico

Regularny Raport

Regularne monitorowanie działań; Miesięczne i kwartalne raporty celów; Stała komunikacja dla strategicznego rozwoju

Nuestra historia

Nasza historia

Marcas

Marki

Hiszpańskie oliwki